Sestava dle zák.106/1999 Sb.

Ofic. název úřadu

Obecní úřad Strážiště

Způsob založení
Obec Strážiště vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona 367/1990 Sb. o obcích.Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Organizační struktura
7 zastupitelů
Adresa
Strážiště 19
29413 Mohelnice nad Jizerou
Email
ou.straziste@seznam.cz (oficiální)
www
www.strazistemb.wz.cz
Telefon
+420326786223 (fax)
+420326786223 (stolní)
Bankovní spojení
34725-181/0100 (CZ29 0100 0347 2500 0000 0181)
IČO
00509159
DIČ
není plátcem DPH
Rozpočet
--rozpočet---
Získání informací
Úřední deska Obecního Úřadu
v kanceláři OÚ
písemný dotaz.
Dotaz lze podat písemně pomocí Internetu.
Příjem podání
v kanceláři OÚ, písemně
Opravné prostředky
Opravný prostředek lze podat pouze písemně a to osobně na Obecníh úřad nebo poštou na adresu OÚ.
Formuláře
Běžné formuláře lze získat na Obecním úřadu.
Řešení život. situací
--- nevyplněno ---
Předpisy
Obec a jeho obecní úřad se řídí těmito základními předpisy:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1/1993 Sb., Ústava České republiky, včetně listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)

258/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění včetně příslušných Nařízení vlády

185/2001 Sb., o odpadech

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platné znění 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

Dále se obec řídí dalšími předpisy zde neuvedenými, které se vztahují k činnostem obce
Sazebník úhrad
--- nevyplněno ---
Výroční zpráva

rok 2011
rok 2012
Zřizované organizace
Sbor dobrovolných hasičů,